Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.


Hóa chất xét nghiệm
Xem hình đầy đủ


Hóa chất xét nghiệm

( Hàn Quốc )
Call for Pricing


STT

CODE

Tên Hàng

Hãng SX

1

CA10001000

Abamectin, certified  95%

Dr.Ehrenstorfer

2

C 10010000

Acephate, certified  99%

Dr.Ehrenstorfer

3

C 10013000

Acetamiprid, certified   98.1%

Dr.Ehrenstorfer

4

C 11050000

Cartap hydrochloride , certified   98%

Dr.Ehrenstorfer

5

C 10980000

Carbaryl, certified   98.9%

Dr.Ehrenstorfer

6

C 11691700

Clothianidin, certified  99.5%

Dr.Ehrenstorfer

7

C 11247500

Chlorfenapyr, certified  99%

Dr.Ehrenstorfer

8

C 11850000

Cyfluthrin, certified  94.5%

Dr.Ehrenstorfer

9

C 11890000

Cypermethrin (technical), certified  94%

Dr.Ehrenstorfer

10

C 12120000

Deltamethrin, certified  99.5%

Dr.Ehrenstorfer

11

C 12177000

Diafenthiuron, certified   98.8%

Dr.Ehrenstorfer

12

C 12210000

Diazinon, certified   97.5%

Dr.Ehrenstorfer

13

C 12820000

Dinotefuran, certified  98%

Dr.Ehrenstorfer

14

CA13117000

Emamectin benzoate, certified  90%

Dr.Ehrenstorfer

15

C 13211000

Esfenvalerate, certified  99%

Dr.Ehrenstorfer

16

C 13363000

Etofenprox, certified  99%

Dr.Ehrenstorfer

17

C 13480000

Fenitrothion, certified  98%

Dr.Ehrenstorfer

18

C 13485000

Fenobucarb, certified   97.7%

Dr.Ehrenstorfer

19

C 13530000

Fenpropathrin, certified  99.5%

Dr.Ehrenstorfer

20

C 13545000

(E)-Fenpyroximate, , certified   97.1%

Dr.Ehrenstorfer

21

C 13630000

Fenvalerate, certified  98%

Dr.Ehrenstorfer

22

C 13645000

Fipronil, certified   97.5%

Dr.Ehrenstorfer

23

C 14283700

Imidacloprid, certified  98%

Dr.Ehrenstorfer

24

C 14325500

Indoxacarb (mixture of isomers),
certified   99.5%

Dr.Ehrenstorfer

25

C 11860000

lambda-Cyhalothrin, certified  98%

Dr.Ehrenstorfer

26

C 14650000

Lufenuron, certified  98.7%

Dr.Ehrenstorfer

27

C 15020000

Methidathion, certified  98.5%

Dr.Ehrenstorfer

28

C 15030000

Methomyl, certified  98.5%

Dr.Ehrenstorfer

29

C 15502000

Nereistoxin oxalate, certified   99.5%

Dr.Ehrenstorfer

30

C 15990000

Permethrin, certified  94%

Dr.Ehrenstorfer

31

C 16100000

Phosalone, certified   97.5%

Dr.Ehrenstorfer

32

C 16330000

Profenofos, certified  92%

Dr.Ehrenstorfer

33

C 16430000

Propargite, certified  94.5%

Dr.Ehrenstorfer

34

C 16592000

Pyraclofos, certified   97%

Dr.Ehrenstorfer

35

C 16700000

Quinalphos,  certified  98.5%

Dr.Ehrenstorfer

36

C 16820000

Rotenone, certified   99%

Dr.Ehrenstorfer

37

C 16972830

Spinosad, certified  94%

Dr.Ehrenstorfer

38

C 17453000

Thiamethoxam, certified  98.5%

Dr.Ehrenstorfer

39

C 11890100

alpha-Cypermethrin , certified   97.5%

Dr.Ehrenstorfer

40

C 10413000

Azoxystrobin, certified   99%

Dr.Ehrenstorfer

41

C 10490000

Benomyl , certified   97.5%

Dr.Ehrenstorfer

42

C 10990000

Carbendazim, certified   99.5%

Dr.Ehrenstorfer

43

C 11600000

Chlorpyriphos-ethyl, certified  98.5%

Dr.Ehrenstorfer

44

C 11601000

Chlorpyriphos-methyl, certified  98%

Dr.Ehrenstorfer

45

C 11510000

Chlorothalonil, certified   97.5%

Dr.Ehrenstorfer

46

C 12609000

Difenoconazole, certified   99.5%

Dr.Ehrenstorfer

47

C 12777000

Diniconazole, certified   99%

Dr.Ehrenstorfer

48

C 14190000

Hexaconazole, certified   97.5%

Dr.Ehrenstorfer

49

C 14283600

Imibenconazole, certified   99.5%

Dr.Ehrenstorfer

50

C 14740000

Mancozeb, certified  74%

Dr.Ehrenstorfer

51

C 14920000

Metalaxyl, certified  98.7%

Dr.Ehrenstorfer

52

C 16480000

Propiconazole, certified   96.5%

Dr.Ehrenstorfer

53

C 17899900

Validamycin (technical), certified  45%

Dr.Ehrenstorfer

54

C 11010000

Carbofuran, certified  98.3%

Dr.Ehrenstorfer

55

CA10045350

Acrylic acid-butyl ester, certified   99.5%

Dr.Ehrenstorfer

56

 

Carvacrol

 

57

 

Chitosan

 

58

C 11698000

Copper hydroxide, certified   94.5%

Dr.Ehrenstorfer

59

C 11700000

Copper oxychloride, certified   99%

Dr.Ehrenstorfer

60

C 13395000

Eugenol, certified   99.5%

Dr.Ehrenstorfer

61

CA13940000

Fosetyl-aluminium, certified   93.5%
short expiry, only for immidiate use

Dr.Ehrenstorfer

62

C 16185000

Phthalide, certified   99%

Dr.Ehrenstorfer

63

CA14368000

Iprobenfos, certified   99.5%

Dr.Ehrenstorfer

64

CA14515000

Kasugamycin hydrochloride hydrate, certified  79%

Dr.Ehrenstorfer

65

C 14980000

Methamidophos, certified  98%

Dr.Ehrenstorfer

66

C 15890000

Parathion-methyl, certified  98.5%

Dr.Ehrenstorfer

67

C 15880000

Parathion-ethyl, certified  98.5%

Dr.Ehrenstorfer

68

C 10090000

Aldrin, certified   99.5%

Dr.Ehrenstorfer

69

C 13160000

Endrin, certified   99%

Dr.Ehrenstorfer

70

C 12590000

Dieldrin, certified   99%

Dr.Ehrenstorfer

71

C 13120000

Endosulfan (alpha and beta), certified   99%

Dr.Ehrenstorfer

72

C 14160000

Hexachlorobenzen, certified   99.5%

Dr.Ehrenstorfer

73

C 14090000

Heptachlor, certified   99%

Dr.Ehrenstorfer

74

C 12080000

DDT (technical), certified   99.5%

Dr.Ehrenstorfer

75

C 17100000

2,4,5-T, certified   97.5%

Dr.Ehrenstorfer

76

C 10018000

Acetochlor, certified  98.5%

Dr.Ehrenstorfer

77

C 10860000

Butachlor, certified   99%

Dr.Ehrenstorfer

78

C 11940000

2,4-D, certified  98%

Dr.Ehrenstorfer

79

C 14050000

Glyphosate, certified   97%

Dr.Ehrenstorfer

80

C 15870000

Paraquat dichloride, certified  98%
hygroscopic, should be kept under Argon

Dr.Ehrenstorfer

Bình luận của khách:

Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Hãy login rồi viết bình luận.
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ bán hàng

0974983944

Hỗ trợ kỹ thuật

02439905305

My status

Tin tức


article thumbnail

Thông số kỹ thuật: + Dung tích: phi 25. article thumbnail

Hệ thống chiết suất siêu tới hạn (SFE article thumbnail

Tổng quát
Khí Carbon Monoxide (CO), là m article thumbnail

APTECH trở thành nhà phân phối độc quy 


Thống

mod_vvisit_counterOnline Users58
mod_vvisit_counterVisitors8097057
You are here: Home Hóa chất và vật tư tiêu hao Hóa chất xét nghiệm